Vedens lustgård


Observation och analys


Vår skog är ett stort område på 4500 kvadratmeter i väster. Den är omgiven av stenmurar och ett par stora stenhögar. Här växer det bok, sälg, rönn, avenbok, ek, fågelbär, ask och asp. Skogen är uppvuxen och något för tätbevuxen.

Längst upp i norra skogen finns en något öppnare plats som används till arbetsplats för slöjdmaterial och ved, samt lövkompost.

Det växer mycket vild hassel som gynnsamma år ger en del skörd. Hassellunden ligger intill skogen och jäms med grusvägen, och här finns hönshuset och vedboden. Det finns även andra vilda lövträd i skogsbrynet som lönn, asp, fågelbär och ek. De stora bestånden av ek och hassel förser oss med ekollon och nötter.

Ett litet område i anslutning mot hassel-lunden och vedboden är bevuxet med perenna örter och buskar.

Hönsen vistats mycket här under träd och buskar. Platsen ligger i anslutning till bostadshusets västra sida och är en tydlig kantzontill skogen.

[använd kanter och värdera marginaler]


Vi kan ta vår ved direkt ifrån skogen om vi vill, men prioriterar för tillfället att låta träden stå kvar för att användas till slöjd- och byggmaterial i första hand.

Våra träd är också en back-up av ved för framtida bruk. Det blir alltid någon ved från platsen, men för tillfället köps det in ved från grannar.

Design


Vi använder våra eldstäder sparsamt men maximalt så att vi undviker ett onödigt slöseri av ved.

När jag sågar och hugger ved sorterar jag, och kan samtidigt välja utprima slöjdmaterial.

[använd förnyelsebara resurser och tjänster] [skörda flerfaldigt]


Längst upp på norra delen av Karamåla anlägger vi ett stubbskottsbruk och låter sly av asp komma upp, samt planterar in ask, lönn, lind, bok och hassel förframtida vedskörd.

Det är planerat att 2024 byta ut kaminen för att istället bygga upp enmassugn, som kräver mindre förbrukning och lagrar värmen över längre tid. Den går att integrera i den befintliga 4,5 kubikmeter stora murstocken. På så sätt kommer vedförbrukningen att minska drastiskt.

Förvaring av ved finns i vedboden, och ute under tak nära bostadshuset.

Det finns också 1 kubik vedförvaring inomhus, invid våra eldstäder så att vi alltid kan använda rumstempererad ved.

[designa från mönster till detalj]


På Karamåla har vi en åtgång på ved, med ca 12 kubikmeter stjälpt mått per år. Vi strävar efter att ha minst tre årsförbrukningar av ved lagrat. Det är av stor vikt att elda med torr ved och att ha en säkerhet i god tillgång.


Kompost


Skogen är en stor resurs av organiskt material som används till komposter och odlingar.

Varje höst samlas det upp löv till flera lövkomposter i skogen. Det är där löven finns och komposterna blir lätta att fylla, de står dessutom i skugga. Genomatt kompostera i skogen direkt blir det mindre hantering, eftersom materialet är färdigt och nedbrutet.

Halvt förmultnade kvistar och grenar tas också från skogen till gångar och bäddar i våra odlingssystem.

[använd förnyelsebara resurser och tjänster]